Medijski upiti mogu se slati na:

IME: Tamara Sušanj Šulentić

TELEFON: +38513724863

E-POŠTAtamara.sulentic@pliva.com